“horizontal time” | elliot r. wolfson | new york city, 2008 | oil on canvas | 12 x 13

horizontal time

close window< previous next >